Velkommen til

Kastrup Sejlklub

Retningslinier for Kastrup Sejlklubs Sejlerskole – 2017Kastrup Sejlklubs Sejlerskole gennemfører undervisning i 2017 efter nedenstående retningslinjer.


Ledelse: Sejlerskolen ledes af en sejlerskoleleder og et udvalg på i alt 4 personer, Derudover er der en repræsentant for sejlerskolen i sejlklubbens bestyrelse. Leder, instruktører og bådsmænd udfører frivilligt og ulønnet arbejde i sejlerskolens regi.  Sejlerskolens leder deltager i Dansk Sejlunions sejlerskolelederseminar minimum hvert andet år. Sejlerskolens leder er Walther Risom

Instruktører: Sejlerskolen råder over 17 instruktører og 3 bådsmænd. Instruktører og bådsmænd er dækket af en kollektiv forsikringsaftale, når de virker for klubben.

Kvalifikationer og uddannelse af sejlerskoleinstruktører: En instruktør skal være i besiddelse af et duelighedsbevis som er opnået i en sejlbåd eller opnået tilsvarende færdigheder og viden.De nye instruktører skal deltage i de instruktørkurser som gennemføres ved Dansk Sejlunion.Den praktiske del kan dog gennemføres lokalt af sejlerskolen.Instruktører tilbydes kursus i førstehjælp: ”førstehjælp til søs” og hjertemassage.Før sæsonstart gennemføres en undervisningsdag for alle instruktører og reserver i uheld og ulykker om bord.Efter sæsonen mødes sejlerskolens ledelse med alle instruktørerne for at evaluere den forgangne sæson, samt diskuterer nye tiltag og ideer for den kommende sæson.

Sejlerskolens forventninger til instruktørerne: Instruktørerne underviser som minimum til det færdighedsniveau, som Søfartsstyrelsen stiller som krav ved den praktiske duelighedsprøve.Instruktørerne skal undervise i DS materiale for praktisk sejlads. Det forventes at instruktøren udfylder elevens bog efterhånden som færdighederne tilegnes.Det tilstræbes at undervisningen bliver så homogen som muligt og så pædagogisk som muligt.

Sejlerskolens forventninger til eleverne: For at være elev på sejlerskolen, skal man være medlem af klubben og være over 16 år. Det forventes at eleverne møder op til alle sejlerskolens lektioner.Eleverne tildeles ved sæsonstart deres træningstidspunkter til praktisk sejlads.Afbud til undervisning skal meldes i rimelig tid til instruktøren. Det aftales individuelt mellem elever og instruktører, hvordan der kommunikeres bedst sammen (e-mail, SMS, telefon). Se elev/instruktørlisten.Hvis fraværet er for stort, tager sejlerskolen stilling til om hvorvidt eleven kan indstilles til eksamen.Deltagelse i undervisningen er på eget ansvar, både til søs og på land. Erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende overfor skolens instruktører, sejlerskoleleder eller ledelsen af sejlklubben. Det anbefales, at elever selv søger oplysning om dækning ved eget forsikringsselskab. Eleverne skal under færden ombord altid bære fodtøj med skridsikre såler. Redningsvest er obligatorisk under sejladserne. Redningsvest kan lånes af klubben, men det anbefales, at eleverne bærer deres eget udstyr. Alle elever skal deltage ved klargøring af bådene til søsætning og optagning.Eleverne forestår forårsklargøring med deltagelse i mindst 2 dage og afrigning om efteråret med deltagelse i mindst 1 dag. Undervisningen i klargøring og afrigning foregår under vejledning fra instruktører. Såfremt en elev udviser en opførsel, eller mangel på interesse, der er til skade for den øvrige undervisning eller den gode tone på skolen, kan instruktøren indstille til skolelederen, at eleven udelukkes fra undervisningen. Eleven kan udelukkes uden kompensation for kursusafgift. Alle elever skal betale en kursusafgift, som er fastsat af sejlerskolens bestyrelse. Beløbet skal være indbetalt inden undervisningen påbegyndes. Udmeldelse fra sejlerskolen i løbet af sæsonen medfører ikke tilbagebetaling af hel eller delvis kursusafgift.  

Fastholdelse af elever i sejlklubben forsøges fremmet således: Sejlerskolen planlægger natsejlads for alle sejlerskolens elever. Her er der mulighed for, at eleverne kan opleve og erfare hvordan andre skibes lanterner og de forskellige fyrkarakterer opleves i virkeligheden.Sejlerskolen forsøger at få så mange som muligt til at deltage i klubbens øvrige aktiviteter. Sejlerskolen arrangerer efterskole kurser i tursejlads/turplanlægning, spilersejlads og kapsejlads Når eleverne har gennemført uddannelsen på sejlerskolen, har de mulighed for at låne klubbens egen båd Albin Express, efter man er blevet godkendt. Udmeldelse af elever i utide følges op af samtale mellem sejlerskole-lederen og pågældende elev, samt mellem sejlerskolelederen og pågældende elev’s instruktør.

Undervisning: Den praktiske undervisning foregår i sejlerskolens egne sejlbåde i to sæsoner. Der sejles én aften om ugen og undervisningstiden er normalt på 2 timer. Sejlerskolen benytter Dansk Sejlunions standard undervisningsmateriale. Sejlerskolen underviser minimum til det færdighedsniveau, som Søfartsstyrelsen stiller som krav ved den praktiske duelighedsprøve. Ved undervisningens afslutning bør alle elever kunne bestå kravene til erhvervelse af duelighedsbevis. Sejlerskolen afholder de praktiske delprøver til duelighedsbevis, som foregår den sidste lørdag i september. Under sejladsen skal besætningen bestå af max. 4 og min. 2 personer, hvoraf en er instruktør. Logbogen skal føres efter hver sejlads. Sejlerskolen underviser i teoretisk navigation i vintersæsonen og gennemfører delprøve i teori i april måned. 

Bådene: Sejlerskolen råder over 2 stk Nordiske Folkebåde og en Albin Express. Skolebådene er ansvarsforsikret. Sejlerskolelederen administrerer anvendelsen af skolebådene. Bådens taske med navigations- og sikkerhedsudstyr samt værktøj og reservedele skal forefindes i båden under sejlads. Bådene rengøres efter sejlads og afleveres i daglig orden. Enhver fejl, mangel eller skade skal forsøges udbedret og meldes til skolelederen/bådsmand og til morgendagens instruktør såfremt skaden ikke kan udbedres.Sejlbådene vedligeholdes ved hver sæsonstart: Her foretages let slibning og bundmaling samt polering af fribord. Masterne kontrolleres, slibes og lakeres.Skøder og fald skiftes ved behov. Bådene skal vedligeholdes så de fremstår pæne og velholdte samt være i en sikkerhedsmæssig høj standard. Ved sæsonstart skal bådsmanden i sejlerskoleudvalget planlægge klargøringen. Herunder omfang af arbejdet og deltagelse af elever og instruktører. Arbejdets omfang og plan udsendes i marts måned.  

Undervisning i egen båd: Hvis undervisningen foregår i instruktørens egen båd, er det dennes forsikring, som skal dække evt. skader på egen som på andres både.

Kommunikation: Sejlerskolen anvender udelukkende e-mail til at kommunikere med skolens elever. 

Sikkerhedspolitik for sejlerskolen: Sejlerskolens sikkerhedspolitik skal forebygge uheld og såfremt uheld opstår beskrive hvorledes skader begrænses og foranstaltninger iværksættes. Når praktisk undervisning finder sted, har instruktøren det hele og fulde ansvar såvel til søs som på land. Instruktøren kan aflyse sejladsen, hvis det skønnes, at vejret ikke er egnet til undervisning. Instruktøren har en telefonliste på de øvrige instruktører og telefon nr. til politi og redning samt en adresseliste på nabohavne for det tilfælde, at der skal rekvireres ambulance til tilskadekomne, der skal sejles til den nærmeste havn. Se sikkerhedskortet for 2017. Til forebyggelse af uheld skal der anvendes redningsvest af alle ombord på sejlerskolens både. Der må ikke drikkes alkohol på skolebådene når der undervises. Det er instruktørens ansvar at det overholdes.  

Bådene skal til enhver tid minimum indeholde følgende udstyr:

   • Sikkerhedskort 2010
   • Anker og ankerline med kæde
   • Kompas
   • Tågehorn
   • Radarreflektor
   • Rednings/svømmevest inkl. fløjte
   • Håndlampe med batterier
   • Lænsepumpe og pøs
   • Værktøjskasse inkl. wiresaks
   • Førstehjælpskasse inkl. Chok-tæppe og Brandtæppe
   • Nødkuffert indeholdende: Mobil VHF og GPS, 1 stk nødraketter og 1 stk nødblus - Lamineret forklaring til brug af nødraketter
   • Vrikkeårer såfremt der ikke medtages motor
   • Redningskrans

Instruktøren eller ansvarlige fører, gennemgår båden for fejl og mangler inden sejlads. Mindre skader/mangler udbedres inden sejlads. Større mangler/skader rapporteres til Sejlerskoleudvalget og båden må ikke sejle før disse er bragt i orden. Efter hver sejlads skal logbogen udfyldes.

Procedure ved ulykker: 

Når ulykken er sket:

 • - Læg båden bak
 • - Stands ulykken 
 • - Livreddende førstehjælp 
 • - Alarmer 112 eller på VHF kanal 16
 • - Almindelig førstehjælp 
 • - Underret en kontaktperson på sikkerhedskortet
 • - Bring tilskadekomne i land 

 

Se sikkerhedskort 2017