Velkommen til

Kastrup Sejlklub

Historiske tilbageblik

Generalforsamling d. 21-3-29.

Under Punkt I valgte Journalist Halbøl til Dirigent .


Under Punkt II oplæstes Protokollen og Formanden aflagde Beretning, i Tilslutning hertil foreslog Johansen afholdt Fællestur 16-6-29, dette vedtoges og Protokol og Beretning godkendtes enstemmigt.


Under Punkt III Oplæstes Regnskabet for Klubben og det særskilte Regnskab for Ophalerbeddingen, Telegrafist Petersen ankede over Regnskabets form, Telegrafbestyrer Jørgensen ankede de store Restancer, Regnskabet godkendtes enstemmigt.


Under Punkt IV fremlagde Havneudvalgets Formand Telegrafbestyrer Jørgensen Forslag til ny Love. Efter nogen Diskussion vedtoges disse med enkelte Ændringer.


Under Punkt V foresloges følgende ny Medlemmer V. Larsen, Lou, Petersen, Johansen, M. L. J. Hansen og Bøgedam, valgt blev ved skriftlig afstemning, V. Larsen, Lou, Petersen, V. Hansen, til Suppleanter valgtes C. Johansen og Bøgedam, til Revisor valgtes Petersen og Witthaus.


Under Punkt VI Eventuelt drøftedes Indregistreringsreglerne, Øvelsesbaad, Forholdet til ”Dansk Sejlerdag”3

Bestyrelsesmøde d. 1-3-1928 (korrekt 1929)

Mødt alle. Det vedtoges at indkalde ordinær Generalforsamling til Torsdag d. 21-3-1929 Kl. 8 i Kastrup Havnecafé


Det vedtoges at Bestyrelsen skulde foreslaa Nedsættelse af et Kapsejladsudvalg paa tre Medlemmer.


Det vedtoges at udsende Postopkrævninger til Medlemmer, der ikke har betalt Kontingent.


Det vedtoges at indkøbe 25 Emblemer.


Det vedtoges at tilskrive Dragør Sejlklub en tilspørgsel om hvorvidt de stadig ønsker at deltage i Bladudvalget og Fællesejladser.


Det vedtoges at afholde Standerhejsning Søndag d. 5-5-29, Kapsejlads søndag d. 30-6-29, Standerstrygning d.

29-9-1929.

G. Jensen, Jakob Brask, Vilh. Larsen, Hans Louv, Stockholm

Bestyrelsesmøde 3-1-1929

Mødt alle undtagen Jensen.


Det vedtoges at abonnere på Sejlads, Bladet skal sendes til Formanden og optages i Klubbens Arkiv.


Det vedtoges at indkalde et Møde om Bladspørgsmålet, to Repræsentanter fra Sundby og to fra Dragør Sejlklub, og Brask og Stockholm fra Kastrup Sejlklub.


Det vedtoges at indbyde Repræsentanter fra Sundby, Dragør Sejlklub og Enigheden til Forhandling om Fælleskapsejladser i Sommerens Løb.


Som ny Medlemmer optoges V. Hansen Haabets alle, Brønshøj, Albert Madsen, Ingolfs alle, H. Christensen, Grækenlandsvej.


Derefter kom G. Johansen til Stede som Repræsentant for Festkomiteen, og den kommende Fest drøftedes, der fastsattes Møde til paa Onsdag d. 9-1-29, vedtoges at indbyde begge Kajakklubberne.

Bestyrelsesmøde Torsdag d. 29-11-1928.

Mødt alle undtagen Jensen.


Regnskabet for Ophalerbedding og Baadplads drøftedes og der opstilledes foreløbig Budget, der var anmeldt saa mange baade at Budgettet balancerede.


Vinter Sæsonen drøftedes og det vedtoges at henstille til Festudvalget at fremskynde Arbejdet.

Bestyrelsesmøde Torsdag d. 11-10-1928.

Mødt. Brask, Lou. Jensen og Stockholm.


Det vedtoges at oversende Regulativet for Baadepladsen til Lovudvalget.


Som nye Medlemmer optoges Blikkenslagermester S. Aa. Nielsen. Volmer Kærs alle Kastrup, Nielsen (???) Reberbanegade 14 4


Regnskabet for Vogne og Ophalerbedding drøftedes.

Generalforsamling d. 27-9-1928

Under Dagsordens Punkt I valgtes Kai Halbøl til Dirigent


Under Punkt II Oplæste Sekretæren Referater fra de i Sommerens Løb afholdte Generalforsamling og Bestyrelsesmøder, Formanden omtalte Sæsonens Begivenheder, Beretning og Referatets godkendtes enstemmigt.


Under Punkt III Valg af formand, bad Brask sig fritaget for Genvalg, og foreslog Telegrafkontrollør Jørgensen, denne anbefalede i øvrigt Brasks Genvalg, der vedtoges enstemmigt med Akk……, Sekretæren genvalgtes.


Under Punkt IV aflagde Formanden Beretning om det hidtidige Arbejde paa Baadepladser, og oplæste et Forslag til Regulativ for Baadepladser, efter vedlagte Bilag, Regulativet vedtoges med enkelte Ændringer.

Formanden anmodede Kautionisterne om at underskrive, der af Kommunen ovennævnte kautionsbevis.

Formanden oplyste at Bestyrelsen havde anmodet Baadebygger Hansen om at være behjælpelig med Optagning af Baade og at fungere som Opsyn ved Ophaling, det vedtoges at bemyndige Bestyrelsen til at forhandle med Baadebygger Hansen om Betingelserne herfor.


Punkt V Formanden foreslog at der nedsættes et Udvalg til Ændring af Lovene, valgt blev Telegrafkontrollør Jørgensen, Telegrafist Petersen og Formanden.


Formanden foreslog nedsat et Festudvalg til Arrangering af Vinterens Fester, Jørgensen foreslog at lade dette Udvalg arbedje for at skaffe Penge til et Klubhus ved at arrangere Bazarer og lignende, Johansen sluttede sig hertil.

Lund foreslog af afholde en fest inde i Sundby. Der nedsattes et Festudvalg bestaaende Johansen, Jensen, W. Sørensen og Wass.

Der forhandledes med Værten om Torskegilde der fastsattes til 17-10-1928.


Formanden foreslog Oprettelse af et Tovværkskursus, det vedtoges at afholde det den 1ste og 3die Onsdag i hver Maaned, Kursuset paabegyndes i November Maaned.


Formanden meddelte at der var Standerhejsning Søndag d. 30-9.


Stockholm / K.H. Nielsen

Bestyrelsesmøde Torsdag 27-9-1928

Mødt alle. Generalforsamlingen drøftedes. Ophalerbedding drøftedes, Kautionspapirerne var ankommet fra Sogneraadet, og blev fremlagt til Underskrift paa Generalforsamlingen.


Følgende nye medlemmer optoges:

B. Nielsen, Reberbahngade 14, 4,

D. Lindgren, Holmbladsgade,

Kriminalbetjent A. Østergaard, Holmbladsvænge,

Malermester E. Petersen V… K…, Kastrup


Jakob Brask / Hans Louw / Vilh. Larsen / P. Jensen / Stockholm

Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 18-9-1928

Mødt alle.


Ophalerbedding og Laanet til denne drøftedes, det vedtoges at afholde den ordinære Generalforsamling, der efter Lovene skal finde sted inden September Maaneds Udgang, Torsdag d. 27-9 kl. 18 i Havnecafeen og Dagsorden for Generalforsamlingen vedtoges.

Ekstraordinær Generalforsamling d. 4-9-28

Indkaldt til Drøftelse af Ophalerbedding, efter forudgaaende Drøftelse paa Medlemsmøde Torsdag 23-8-1928


Punkt 1. Kai Halbøll valgtes til Dirigent Punkt 2. Vedtagelse af Ophalerbedding. Formanden aflagde Beretning om Henvendelse til Sogneraadet, for a opnaa Kaution for et Banklaan, og gentog Broforeningens Forslag og meddelte at Broforeningen havde stillet den Søndre Kaj til Disposition for Sejlklubben, endvidere oplæstes det budgetterede Regnskab for en Ophalerbedding.

Der rettedes Forespørgsler om Pris og Pladsforhold, ved afstemningen vedtoges det enstemmigt at følge Bestyrelsens Forslag.


Punkt 3. Optagelse af Laan til Ophalerbedding. Formanden aflagde Beretning om Forholdene om Banklaan og Forhandlingenb med Sogneraadet.

Ved Afslutning vedtoges at bemyndige Bestyrelsen til at optage et Laan paa indtil 1500 kr, og Bestyrelsen bemyndiges til at antage den fornødne Arbejdskraft saafremt Medlemmerne ikke møder.


Punkt 4 Eventuelt. Herunder diskuterede Spørgsmålet om Klubben, samt om Klubbens finansielle Stilling. Hr. Jørgensen forlangte bestemte Regler for Laantagerens Stilling til Værdien af Ophalerbedding.


Generalforsamlingen sluttede med L..(?) for Dirigenten og K.S.

Bestyrelsesmøde 26-7-28

Mødt alle


Følgende Medlemmer optages

A. Frost, Backervej 1 aktiv

G. Testmann, Questus alle 3 aktiv

O. Schuppe Holmbladsgade 103 aktiv

Aa. Andersen

Meyer. Amagerbrogade 174, aktiv


Den kommende Kapsejlads drøftedes, den udsattes til d. 19.8-28, det vedtoges at indbyde følgende Klubber. Dragør, Sundby, Frem, Sundet, Enigheden, Helelrup og Skovshovesd.


Ophalerbedding drøftedes, der var kommet Brev fra Kalkværkets Ingeniør, det vedtoges at genoptage Forhandlingerne med Broforeningen på Grundlag af Betaling af 15 kr. pr. Baad.

Bestyrelsesmøde 14-6-28

Mødt alle.


Følgende nye medlemmer optages

Bech. Maskinmester

S. Hammer T..(?)

G. Vestergaard, Formand


Kapsejladsens Regnskab drøftedes. Det vedtoges at forsikre Klubbens Vandrepokal.


Fællestur til Taarbæk drøftedes, Staren fastsættes til Kl. 9


Ophalerbedding drøftedes.

Bestyrelsesmøde 26-4-28

Mødt alle.


Baadebygger Olsen var mødt og der indledtes Forhandlinger med ham om Betingerlserne for at ophale og overvintre Klubbens baade, det vedtoges at indkalde Baadejerne til et møde og femlægge dem et Forslag om Betaling af 1,50 Kr. pr m2 af Fartøjer paa over 7 m længde, Klubben skal opkræve Betaling og have en afgift af 10%

Bestyrelsesmøde 18-4-28

Følgene Medlemmer optoges Skipper G. Petersen Søvangs alle 19, aktiv. Ove Jensen Hessensgade 55,2s, aktiv. Bagermester Aage Meyer, Alleen Kastrup, passiv.


Standerhejsning Kl. 4 Søndag d. 6-5-28


Det vedtoges at anmode Broforeningen om et Møde Torsdag d. 26-4 i Kastrup Havnecafe Kl 8.


Skibstømrer Olsen Alleen 32 optoges som Medlem.


Det vedtoges at sende Meddelelse til Medlemmerne om Standerhejsning, og til Pressen og til Sejlklubben Dragør, Øst, Enigheden, Sundet og Frem.

Ordinær Generalforsamling Tirsdag d 27/3-1928

Under Dagsordens Punkt I blev H. Thorup valgt til Dirigent, han takkede for Valget, konstaterede Generalforsamlingens lovlige Indvarsling og gav Ordet til Sekretæren, der Under Dagsordens Punkt II oplæste Referaterne far Generalforsamlingerne, Bestyrelsesmøderne og Baadplads Udvalgets Møder, samtlige Beretninger blev taget til Efterretning uden Diskussion.


Kassereren oplæste det reviderede Regnskab, der ligeledes godkendtes uden Diskussion.


Under Punkt III Valg af tre Bestyrelsesmedlemmer afgik ordinært H. Lou, F. Svendsen og Lund, Svendsen og Lund ønskede ikke at modtage genvalg, Lou blev genvalgt og nyvalgt blev V. Larsen som Kasserer og Bagermester Jensen Suppleanten Teisen ønskede ikke at modtage Genvalg, valgt blev Bagermester Johansen.


Punkt IV Drøftelse af eventuelle indkomne Forslag udgik af Dagsorden, da der ingen Forslag var indkommet.


Under Punkt V Drøftelse af den kommende Sæson, indledte Formanden med en Oversigt over Bestyrelsens Planer som vedtager paa Bestyrelsesmødet d 5/3-28, i Drøftelsen heraf deltog Brask, Bagermester Jensen og Johansen, Jockumsen, Lou og Stockholm, Brask foreslog en Kapsejlads Saltholm rundt, det vedtoges at overlade Bestyrelsen at arrangere Tid og øvrige Forhold for en saadan Kapsejlads. Det foresloges ved Klubbens Kapsejladser at lade Fiskerne sejle med som en særlig Klasse, Bestyrelsen lovede at tage Sagen under Overvejelse. Det foresloges at afholde Fest med Bal i Tilknytning til Standerhejsning eller Kapsejlads, Bestyrelsen lovede at efterkomme Opfordringen, saafremt tilstrækkelig deltagelse kunde sikres.


Under Punkt VI drøftedes Øvelsebaaden, man drøftede Sekretærens Forslag, og vedtog det efter nogen Diskussion, med visse Ændringer, i den Form som fremgår af vedlagte Bilag.


Under Punkt VII indledte Brask en Diskussion om Baadpladsen, Baadplads Udvalget opfordredes til at fremskynde Sagen


Stockholm

Bestyrelsesmøde Mandag d. 5-3-1928

Den kommende Sæson drøftedes, Generalforsamlingen fastsattes til Tirsdag d. 27-3-28 med følgende Dagsorden

  1. Valg af dirigent

  2. Meddelelse om Klubbens Virksomhed

  3. Valg af tre Bestyrelsesmedlemmer og 1 Suppleant og 1 Revisor

  4. Drøftelse af eventuelle Forslag

  5. Drøftelse af den kommende Sæson

  6. Drøftelse af Øvelsesbaaden

  7. Eventuelt


Det foresloges at afholde Standerhejsning Lørdag d 6. maj, Kapsejladsen 10-6 og 5-8 og Afholdelse af Fællestur 15-7 og Standerstrygning 23-9.


Følgende nye medlemmer optages F. Rasmussen, Kastrup. og Glassliber R. Olsen, Kastrup.

Bestyrelsesmøde Torsdag d. 12-1-1928

Mødt Brask, Lou, Lund og Stockholm


Mødet var et Fællesmøde med Broforeningens Bestyrelse, der drøftedes Leje af Baadplads og Anlæg af Ophalerbeddin, Fiskerne stillede sig uvillig, men lovede dog at overveje Sagen, der skulde saa indkaldes til en senere Møde for at drøfte Fiskernes Tilbud, som de endnu ikke havde udformet, Sejlklubbens Tilbud fremgår af vedlagte Bilag. Desuden drøftedes Havneforholdene, Baadplads Priser.

Bestyrelsesmøde Torsdag 8-12-1927

Mødt Brask, Lou, Svendsen og Stockholm samt bestyrelsen for Kastrup Kajakklub, der planlagdes Bal til Lørdag 7-1-28, paa Kastrup Jernbanehotel, der nedsattes en Kommite til at forestaa det, bestaaende af Bestyrelsesmedlemmer fra begge Klubber.


Endvidere drøftedes Planerne om Ophalerbedding og Baadplads og det vedtoges at sende Brev til Broforeningens Formand for at meddele ham at Klubben for sit Vedkommende havde bifaldet Planerne


Jakob Brask, Hans Louw, Stockholm, R. Larsen

Ekstraordinær Generalforsamling 21/11-1927

Under Punkt VII paa den ordinære Generalforsamling 29/9, havde Forsamlingen nedsat et Udvalg bestående af Brask, Jensen, Stockholm, til at drøfte det forberedende Arbejde til Anlæg af en Baadplads og en Ophalerbedding, da dette forberedende Arbejde nu kunde betragtes som afsluttet, /S Udvalgets Mødeprotokol), var det paa et Beslutningsmøde 17/11 besluttet at indkalde Ekstraordinær Generalforsamling for at Medlemmerne kunde tage Stilling til Sagen.


Generalforsamlingen afholdtes i Kastrup Havnecafe, der var mødt c 30 Medlemmer, Brask bød Velkommen og aflagde Beretning om Uvalgets Arbejde, Resultatet blev drøftet, og der viste sig almindelig Stemning for Sagen, ved den under Mødets foretagne Tegning af Startkapital tegnedes der 340,00 Kr. hvoraf 25,00 indbetaltes Kontant, Udvalget bemyndigedes til at afslutte bindende Kontrakt med Broforeningen og at foretage de fornødne Materiale Indkøb, idet Medlemmerne erklærede sig villige til at udføre Arbejdet ved Monteringen

Bestyrelsesmøde Torsdag 10/11 – 27

Mødt Brask, Lou, Lund, Svendsen, Stokholm , desuden var tilstede Vilhelm Larsen, Teisen og Jensen, det paa Generalforsamlingen 29/9-27 nedsatte Udvalg aflagde Beretning om det forberedende Arbejde, der nu kunde betragtes som afsluttet, Beretningen drøftedes og det vedtoges at indkalde ekstraordinær Generalforsamling den 21/11 – 27, for at opnaa Bemyndigelse til at foretage det videre fornødne i Sagen, samt for at kunde faa tegnet den fornødne kapital.

Generalforsamling 29/9 1927

Formanden åbnede Mødet og overtog, efter Indstilling fra Forsamlingen, selv Ledelsen, hvorefter han under Dagsordens Punkt II aflagde Beretning om den forløbne Sæson, Formandens Beretning toges til Efterretning uden Diskussion.


Som Punkt III paa Dagsorden aflagde Kassereren Beretning om Regnskabet, det var revideret og fundet i Orden af Revisoren Konstruktør Hansen. Regnskabet toges til Efterretning uden Diskussion.


Punkt IIII paa Dagsorden var Valg af to Bestyrelsesmedlemmer, idet Brask og Stockholm ekstraordinært skulle udtræde, begge genvalgtes henholdsvis som Formand og Sekretær.


Punkt V var Behandling af indkomne forslag, der var kun indkommet 1, fra Konstruktør Hansen der foreslog at forandre Farverne i Vimplen fra hvidt og blaat til hvidt og rødt, medens Tegningen i Vimplen bibeholdtes, efter nogen diskussion vedtoges Hansens Forslag.


Punkt VI var Drøftelse af den kommende Sæson, Formanden gav meddelelse om, at der fra Bagermester Jensen var kommet Tilbud om at Klubben kunde disponere over hans Baad, Kragejollen, ”Riv”, som øvelsesbaad, mod at Klubben betalte Udgifterne til baadens Drift og Vedligeholdelse, Tilbudet blev modtaget med Tak.


Formanden foretog Oprettelsen af et Tovværkskursus for Vinteren og meddelte at Konstruktør Hansen velvilligt havde stillet sig til Raadighed som Lærer, Forsamlingen Takkede Hr. Hansen for hans Elskværdighed, og vedtog at paabegynde Kursusset Tirsdag de. 11-10-27 Kl. 8, i Kajakklubbens Klubhus, der velvilligt var stillet til Disposition.


Formanden indledede en Drøftelse om Muligheden af, at Klubben kunde skaffe sig et eget Klubhus, og der blev foreslået at søge at faa Tilbud paa et til Formaalet egnet Skibsruf eller lignende.

Bestyrelsen bemyndigedes til at indlede Forhandlinger og indhete Tilbud paa et saadant, men den endelige Beslutning skulle tages på et Medlemsmøde.


Det vedtoges at afholde Torskegilde Onsdag d. 19-10-27 Kl. 8 i Kastrup Havnekafe, Prise blev 3 Kr ekslusive snaps, paa en fremlagt Liste tegnede der sig 16 Deltagere.


Aftenkapsejladserne, og en større Kapsejlads paa den Dag, hvor Foreningen ”Kastrup Fremme” afholdtes Samlingsfest, i øvrigt vedtoges det at udsætte Drøftelsen af Sommersæsonen til Forårsgeneralforsamlingen, da Bestyrelsen til den Tid vilde kunde mødes med et tilrettelagt Program.


Under Punkt VII Eventuelt, Foreslog Bagermester Jensen, at Klubben skulde anlægge en Ohalerbedding og bøje Baadplads af Broplads af Broforeningen, det vedtoges at nedsætte et Udvalg bestående af Formanden, Bagermester Jensen og Sekretæren, til Undersøgelse af Sagen.


Endvidere diskuteres Muligheden for et Klubabonnement paa Bladet ”Sejlads”, Sagen stilledes i Bero indtil videre.


30/9-27

Stokholm

Bestyrelsesmøde 7-9-27

Mødt Brask, Louv, Lund og Stockholm.


Generalforsamlingen fastsattes Torsdag 29/9 KL 8 Havnekafeen i Kastrup med Dagsorden:

1. Valg af Dirigent,

2. Formanden aflægger Beretning.

3. Kassereren Aflægger det reviderede Regnskab 

4. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer, ekstraordinært afgår Brask og Stockholæm.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Drøftelse af den kommende sæson.

7. Eventuelt


Standerstrygning fastsættes til Lørdag d. 25-9-27.


Derefter drøftedes afholdelse af Bal paa Kastruplund d. 9/10 – 27 sammen med Kajakklubben, endvidere Afholdelse af Torskegilde og Tovværkskursus.

Bestyrelsesmøde 19-7-27

Mødt alle.


Regnskaber over Emblemer og Standere opgjordes. 2 nye Medlemmer optoges.


Det vedtoges at afholde Kapsejlads sammen med Dragør Sejlklub d. 7-8.


I Tiden mellem 19-7 og 7-8 afholdtes Bestyrelsesmøder saa ofte Bestyrelsen kunde til Drøftelse og Forberedelse af Kapsejladsen, samtlige Klubbens Fartøjer blev opmålte efter N L Målet af et udvalg bestående af Hansen, Svendsen og Stockholm, Resultaterne af Opmålingerne vil blive indført i en Fartøjsliste og Medlemmerne vil faa udstedt Maalebreve.


Lørdag d. 6-8 afholdtes Instruktionsmøde, der lededes af H. Louv, og hvor de sidste Instruktioner til Kapsejladsen blev givet.

Til Kapsejladsen Søndag d 7-8 var Dragør Sejlklub indbudt, angaande de deltagende Fartøjer og de opnaaede Resultater henvises til Programmet.


Den 22-8 afholdt Dragør Sejlklub Kapsejlads, hvortil Kastrup Sejlklub var indbudt, en del Fartøjer deltog med gode Resultater, Leif, Viking og Frem VIII 1. Præmie og Nøkken 2 Præmie.


Den 27-8 afholdtes Bal i Lufthavnens Restaurant, sammen med Kastrup Kajakklub.

Bestyrelsesmøde den 27-6-27

Mødt alle.


Det vedtages at Standere og Emblemer.


6 nye Medlemmer optoges.


Standerhejsning Søndag den 3 drøftedes.

Standerhejsning blev fastlagt ????


Fællestur vedtoges d. 17-7-1927 til Taarbæk

Generalforsamling 15-6-1927

Generalforsamlingen afholdtes i Kastrup Havnekafe


Hans Louv valgtes til Dirigent.


Efter en kort Drøftelse af Betingelserne af Oprettelsen af en Sejlklub, blev der fremsat Forslag til Love, disse blev gennemgået Paragraf for Paragraf og vedtaget med enkelte Ændringer, i den Form som det fremgår af vedlagte Eksemplar.


Derefter foretoges Valg af Bestyrelse, følgende blev valgt: Brask Formand, H. Louv Næstformand, Lund Kasserer, Svendsen og Stockholm Sekretærer, Teisen blev Suppleant og Hansen Revisor.


Drøftelsen af Klubbens almindelige Formål fortsættes derefter, bl.a. drøftedes Havnesagen, Opsætning af Flagstang og Opslagstavler, Foranstaltning af Kapsejladser og Fællesejladser m.m.


Under Generalforsamlingen blev der indmeldt en Del Medlemmer, saaledes at det samlede Medlemstal nu er 23.


20/6 -27

Stockholm