Velkommen til

Kastrup Sejlklub

Protokol for det paa den Ordinære Generalforsamling 29/9 – 27 nedsatte Udvalg til Oprettelse af Baadplads og Ophalerbedding for Kastrup Sejlklub
 
Udvalgets Medlemmer Braks Formand, Jensen Stockholm Sekretær
 
Udvalgsmøde Søndag d. 6/11-27
 
Mødt Brask og Stockholm samt Bestyelsen for Broforeningen, der blev udstykket en Plads til Baadplads, der opmaaltes til 250 m2, og Broforeningens Formand lovede at forelægge Forslag for Generalforsamlingen, om at udleje denne Plads til Sejlklubben for 200,00 kr. pr. aar, heri indbefattet Ret til Benyttelse af Fiskernes Spil og Wire samt Ret til at anlægge Spor for Ophalervogn paa Havnens Slæbested, til Gengæld skulde Borforeningens Medlemmer have Ret til at benytte Ophalergrejene til Optagning af deres Baade, men ved Benyttelse af Grejet er Fiskerne lige…(?) som Klubbens egne Medlemmer underkastet de Ordensbestemmelser, der fastsættes af det til enhver tid siddende Baadplads Udvalg.
 
Paa den d 21/11-27 indkaldte Generalforsamling blev Planerne forelagt Klubbens Medlemmer, der billigede de Skridt der allerede var foretaget, og bemyndigede Udvalget til at underskrive Kontrakt paa de ovenfor omtalte Betingelser. Ved Tegningen af Startkapital tegnedes 340,00 af følgende Medlemmer
 
Bagermester Jensen 100,00 indbetalt 
Godsejer Quistgaard 50,00 - 
Ingenør Stockholm 25,00 - 
Mekaniker V. Jensen 25,00 - 21/11 -27 
Baadebygger V. Hansen 25,00 - 

 E. Wessberg 25,00 -
 Mekaniker G. Jensen 20,00 -
 Mekaniker J. Jensen 20,00 -
 A. Jockumsen 15,00 -
 E. Larsen 25,00 - 27/3-28
 
 Snedker H. Louw 20,00
 
Udvalgsmøde Torsdag 3/11-27
 
Broforeningens Bestyrelse havde besvaret Udvalgets Skrivelse af 27/10, med en Meddelelse om at Bestyrelsenkunde træffes i Kastrup Havnecafe Torsdag 3/11, tilstede var Udvalget, Broforeningens Formand T. Petersen hans Broder der var Medlem og Sogmeraadet og af Broforeningens Bestyrelse og Havnefogden
 
Planen drøftedes og Broforeningens Formand oplyste, at der inden for Broforeningens Bestyrelse var stor Interesse for Sagen og gav Sejlklubben Tilsagn om Støtte, det ansættes et Møde paa HavnepladsenSøndag d 6/11, for at foretage en Opmaaling af Arealt og Broforeningens Formand lovede til den Tid, at have et Forslag over Le…(?) og øvrige Betingerlser, drøftet med den øvrige Bestyrelse.
 
Derefter drøftedes andre sager af Interesse for Sejlklubben og Brøoforeningens Formand lovede at paatale overfor Sogneraadet, at Skærveslø..(?) megliserede Reglen om at jolde Skærvel..(?) 1 m fra Bolværket, hvilket bevirkede at Havnepladsen blev næsten ufarbar, endvidere blev der givet Løfet om at Broforeningen i den kommende Sæson i højere Grad end før vilde tage sig af Sejlernes Interesse bl.a. ved Udlæg af Fortøjningsbøjer, ved Op…(?) og ved en mere hensigsmæssig Anbringelse af Baadene.
 
Udvalgsmøde Søndag 30/10-27
 
Udvalget mødtes paa Amatørklubbens Baadplads besaa den og besaa derefter ”Frem” og ”Sundets” Baadpladser og deres Ophalingsgrej, særlig ”Sundets” havde Interesse, da deres Plads var anlagt i Aar, og deres Vogn er den bedste Konstruerede, Vognens Konstruktion drøftedes og det henstilledes til Stockholm, at udarbejde en Skitse af Vognen og af Slæbestedet med Sporarrangementet samt en foreløbig Kalkulering af Udgiften til Materialer, idet det forudsættes af Medlemmerne slev udførte Arbejdet med Montering af Vognen og Anlæg af Skinner.
 
Udvalgsmøde Onsdag 26/10-27
 
Mødt alle
 
Forskellige Muligheder for Realisation af Planen drøftedes, Bagermester Jensen havde sat i Forbindelse med Syrefabrikken for at høre om Fabrikken tilhørende Havn blev ledig ved Fabrikekns Nedlæggelse, men Planen blev forkastet, idet man ikke mente Havnen egnet til Formålet.
 
Det vedtoges at søge Forhandling med Broforeningen i Kastrup Fiskerihavn for at drøfte Muligheden for Planens Gennemførelse i selve havnen, idet man tænkte sig en Ophalervogn løbende paa Skinner beliggende paa det bag Slæbestedet beliggende Areal.
Det vedtoges af mødes Søndag d. 30/11 paa Amatørklubbens Plads for at bese dens og de øvrige i Nærheden liggende Baadpladser og deres Ophalergrejer, endvidere vedtoges det at sende et Brev til Broforeningen og anmode deres Bestyrelse om et Møde hvorpaa Sagen kunde forhandles.